Image by Ian Schneider

Hoe Werken Wij?

De Nederlandse Stichting Gestalt (NSG) leidt al ruim 30 jaar mensen op om op een Gestaltmatige manier te werken als therapeut, coach en trainer.

We bieden een gedegen en erkende beroepsopleiding en werken met een verscheidenheid aan docenten die vanuit diverse achtergronden een gezamenlijke visie uitdragen. Het opleidingsprogramma is uitgebalanceerd en gevarieerd qua inhoud en stijl.

Tijdens de opleiding gaan we een intensief en langdurig proces aan met onze studenten. Zij leren op basis van ontwikkelings- en leertaken te werken vanuit een grondhouding van acceptatie. Intentie is dat de student het gevoel van vrijheid bij de cliënt kan herstellen, zodat de cliënt uiteindelijk keuzes kan maken die aansluiten op zijn behoeftes.

We dragen zorg voor bijscholing van onze docenten en participeren in andere (Gestalt)organisaties en beroepsverenigingen, om contact te houden met meerdere beroepsgroepen.

Image by Thomas Kelley

Geschiedenis

De voorloper van de huidige NSG, het Nederlandse Gestalt Instituut, ging van start in 1972.

Het instituut verzorgde de eerste Nederlandse Gestalttherapie-opleidingen, stimuleerde onderzoek op het gebied van Gestaltherapie & -methodologie en verspreidde informatie over de relatief nieuwe vorm van psychotherapie.

Voor de trainingen werden Amerikaanse Gestalttherapeuten uitgenodigd. Gestalt-pioniers als Laura Perls, Miriam en Erving Polster, en Isadore From gaven training en supervisie. In de jaren ’80 bleken ingrijpende wijzigingen nodig.

NVAGT.png

Samenwerking met de NVAGT

De NSG is als opleiding verbonden aan de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT).

De NVAGT heeft een aantal doelstellingen, te weten:
• verdere professionalisering en erkenning van de Gestaltherapie
• vergoeding door ziektekostenverzekeraars
• kwaliteitstoetsing
• een ethische commissie en een klachtencommissie
• stimuleren van na- en bijscholing.

Deze doelstellingen zijn terug te vinden in de NSG-opleidingen. Lees meer op de website van de NVAGT.

De NSG hanteert de Ethische Code van de NVAGT en beschikt daarmee over een adequate klachtenprocedure die voorziet in een beroepsmogelijkheid, raadpleeg voor verdere informatie eveneens de website van de NVAGT.

Image by Bud Helisson

Visie

Wij bieden een opleiding aan waarin de volgende uitgangspunten de peilers zijn voor hoe wij Gestalt uitdragen.

– We bezien de mens in diens situatie, zo volledig als mogelijk is.

– De ontwikkelingstaken, zoals uiteengezet door James Kepner. In zijn werk werkt hij zes ontwikkelingstaken uit, te weten: aanpassen, hechten, intersubjectiviteit, uitreiken, doseren en taal ontwikkelen voor al deze taken en de gevoelens die daarbij komen kijken.

– Het lichaam als leidraad, waarbij we het lichaam integraal inzetten en niet als object zien. Het lichaam communiceert evenals onze woorden. We leren onze studenten hoe deze taal te lezen en in het geheel (van de situatie) te incorporeren.

– In onze theorievorming laten we ons inspireren door nieuwe inzichten vanuit de filosofie (interviduen ipv individuen, netwerken ipv piramiden), natuurkunde (die evenals de gestalttheorie onophoudelijk zoekt naar de mysterieën van het veld en de veldtheorie) en andere bruikbare wetenschappelijke disciplines die onze visie ondersteunen.

– Groepsleren. De studenten leren het meest van de vele onderlinge ontmoetingen met elkaar. Dit kan zowel steunend als confronterend zijn. In ontmoeting met de ander komen studenten vaak weggestopte, onaffe pijn tegen, die we met oog voor de betrokken studenten in het moment en binnen de groep grond geven, zodat zich een helend proces kan ontvouwen. Daarbij blijven we een opleidingsgroep en geen groepstherapie. Datgene wat geraakt wordt pakken we op en brengen we tot een draaglijk punt, waarna de studenten voor zichzelf verdere steun en hulp organiseren (bijvoorbeeld binnen de leertherapie die onderdeel is van onze opleiding). Dit is een integraal aspect van hoe wij werken en waarin we geloven. Wanneer je in staat bent je eigen pijn te dragen en geleerd hebt hoe dit te doen, ben je ook vollediger toegerust in het begeleiden van andere mensen hierin.

– We vinden het belangrijk dat de impasse in haar waarde wordt gelaten. We gaan haar niet proberen ‘op te lossen’ of verder te helpen, maar ondersteunen dat wat nog niet is om te voorkomen terug te vallen in dat wat niet meer volstaat.

– Agressie, sexualiteit, lust, zijn thema’s die we in hun context verrijken en verdiepen. Ze mogen bestaan, graag zelfs en we leren onze studenten om te gaan met de schroom die deze onderwerpen kunnen oproepen. Zo is het ongebruikelijk om bij ernstig ontregelend gedrag te kijken naar de lust die het een mens op kan leveren, of om het met mensen over hun sexuele fantasieën of agressieve impulsen te spreken. Daar dit echter onlosmakelijk verbonden is met ons menszijn verdienen deze thema’s aandacht binnen een therapieopleiding.

– We trachten een zo zuiver mogelijke gestaltopleiding aan te bieden, waarbij we zoveel mogelijk putten uit gestaltbronnen.

 

Het is daarnaast gebruikelijk dat trainers eigen achtergronden meenemen, zoals Jungiaanse psychologie, daoïsme, existentialisme, familie-opstellingen en wat dies meer zij. Deze ‘exotische’ elementen zullen te allen tijde geïntegreerd worden in onze door het team gedragen gestaltvisie die hierboven uiteengezet is.

image003.png

Samenwerking met de EAGT

De opleidings- en kwaliteitseisen van de NVAGT zijn geheel conform de European Association for Gestalt Therapy (EAGT). De NSG hecht veel waarde aan de EAGT-richtlijnen en hanteert deze dan ook binnen de opleidingen.

De EAGT-richtlijnen zijn gebaseerd op vier basiselementen:
• Theorie en Methode
• Klinische Praktijk
• Supervisie
• Leertherapie.

Lees meer op de website van EAGT.